Opština Malo Crniće bira Komisiju za praćenje primene LAP-a
09
август
2018

Na osnovu tačke 13.1.2 Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“,broj 1/2018), tačke 3. Rešenja o obrazovanju Komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a opštine Malo Crniće broj 06-40/2018-6 od 21.06.2018 godine, i člana 28. Poslovnika o radu Komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a opštine Malo Crniće broj 110-9/2018 od 01.avgusta 2018.godine, a na osnovu Odluke o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće broj 06-40/2018/6-2 od 01.08.2018.godine, Komisija za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a opštine Malo Crniće, na sednici održanoj avgusta 2018.godine, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA ČLANSTVO U TELU ZA PRAĆENjE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA (LAP) OPŠTINE MALO CRNIĆE

OPŠTA ODREDBA
Javni poziv se raspisuje radi podnošenja prijava građana opštine Malo Crniće za članstvo u telu za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće.
Telo koje će pratiti sprovođenje i primenu Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) opštine Malo Crniće čine 3 (tri) člana koje će po sprovođenju konkursa imenovati Skupština opštine Malo Crniće.
Članovi se imenuju se na period do tri godine.

USLOVI
Kandidat za članstvo u u telu za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće moraju da ispune sledeće uslove:
1. Da je lice punoletno;
2. Da ima prebivalište na teritoriji opštine Malo Crniće;
3. Da nije osuđivan ili se protiv njega ne vodi postupak za dela koja se odnose na korupciju;
4. Da nije nosilac funkcije u političkoj stranci;
5. Da nije javni funkcioner u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije;
6. Da nije zaposlen u organima opštine Malo Crniće i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Malo Crniće.

PRIJAVA I DOKAZI
Kandidati podnose Prijave za članstvo u telu za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće na propisanom obrascu koji se može preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Malo Crniće www.opstinamalocrnice.rs u elektronskoj formi ili u pisarnici Opštinske uprave, u štampanoj formi.
Uz prijavu se prilažu sledeći dokazi:
-Prijavu o prebivalištu nadležnog MUP organa
– Potvrda da lice nije osuđivano ili da se protiv njega ne vodi postupak izdata iz kaznene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova,
– Overena lična izjava da lice nije nosilac funkcije u političkoj stranci, da nije javni funkcioner i da nije zaposlen u organima opštine Malo Crniće i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština Malo Crniće
– Biografiju podnosioca prijave (u slobodnoj formi)
– Motivaciono pismo koje sadrži obavezne odgovore na sledeća pitanja:
1.Šta Vas motiviše da se angažujete u članstvu tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće?;
2.Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim?;
3. Čime lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu?
– Kopija lične karte.

POSTUPAK IZBORA
Izbor kandidata za članstvo u telu za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće vrši Komisija za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a opštine Malo Crniće (u daljem tekstu: Komisija).
Izbor kandidata vrši se u dva kruga. U prvom krugu izbora vrši se uvid u dokumentaciju koju je kandidat podneo.
Komisija proverava da li su prijave podnete blagovremeno i da li su uz prijavu priloženi svi potrebni dokazi.
Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija odbacuje Zaključkom.
Kandidati koji su ispunili formalne uslove ulaze u drugi krug izbora. U drugom krugu kandidati će biti ocenjivani i intervjuisani pred Komisijom.
Komisija ocenjuje kandidate na osnovu dostavljene prijave i usmenog razgovora sa kandidatima.
Na osnovu konačne ocene kandidata, a u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Malo Crniće, Komisija sastavlja rang listu kandidata koju dostavlja Skupštini opštine na usvajanje, najkasnije 10 (deset) dana po okončanju roka za podnošenje prijava.
Rang lista se objavljuje na zvaničnom sajtu opštine Malo Crniće.

OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA
Javni poziv će biti objavljen na zvaničnom sajtu opštine Malo Crniće www.opstinamalocrnice.rs i u nedeljnom listu „Reč naroda“ koji se distribuira na teritoriji opštine Malo Crniće.

ROK
Prijave se podnose u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu opštine Malo Crniće i u nedeljnom listu „Reč naroda“.
Popunjene obrasce prijava u zatvorenoj, zapečaćenoj koverti predati na adresu: OPŠTINA MALO CRNIĆE, KOMISIJA ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENjE PRIMENE LAP-a OPŠTINE MALO CRNIĆE, ul.Glavna br.1, 12311Malo Crniće, putem pošte ili na pisarnici opštinske uprave.
Obrazac javnog poziva, formular prijave i ostala dokumenta koja se odnose na rad komisije se mogu preuzeti na internet stranici ovde

 

  • 451 Pregled(a)
  • Comments are closed.